تبلیغات

عکس به عنوان يک عنصر اساسي و مهم در طراحي گرافيک به شمار مي رود. در محاورات روزمره و مکالمات افراد غير حرفه اي، از عکاسي حرفه اي تبليغات به عنوان عکاسي صنعتي نام برده مي شود. در واقع منظور، تهيه عکس از محصولاتي است که در صنايع توليد مي شود يا عکسي که از خطوط توليد صنايع تهيه مي شود.
عکاسي ازهرموضوعي که با فعاليت هاي شرکتي و توليدي يا خدماتي در ارتباط باشد، در حيطه عکاسي صنعتي قرار مي گيرد. پس ميدان عمل عکاسي صنعتي ، بسيار وسيع است؛ زيرا تنوع محصول و خدماتي که مي تواند درکشور سازنده، مصرف و يا به ديگر کشورهاي جهان صادر شود، نيز مطرح خواهد شد. عکاسي صنعتي در برگيرنده تمام کارهايي است که به توليدکننده کمک مي کند تا محصولاتش را تبليغ کند و بفروشد. وظيفه عکاسي صنعتي هم اين است که موضوع از جلوه و نماي بهتري نسبت به موضوع هاي مشابه برخوردار باشد. عکاسي صنعتي به طور خلاصه مرکز توجهش صنعت است.

عکاسي صنعتي هدفي را دنبال مي کند که ميل به برقراري ارتباط است. چه بسا که موثرترين عکسهاي صنعتي ، عکسهايي ساده و شفاف بوده اند که از تمهيدات عکاسي ، فنون غيرمتعارف و جلوه هاي ويژه در آنها خبري نبوده يا بسيار کم از آنها استفاده شده است ؛ اما گفتني است که در بعضي مواقع ، همان تمهيدات جزيي سبب شده است که آن عکسها يک سر و گردن از ديگر عکسها برجسته تر باشند. عکسهاي صنعتي خوب ، آنهايي هستند که مي توانند ارتباط برقرار کنند؛ آنهايي که به اصطلاح با بيننده حرف مي زنند. همان عکسهايي که توجه ما را جلب مي کنند و در رقابت پيروز مي شوند. عکاس حرفه اي صنعتي هرگز اين عامل کليدي را از نظر دورنمي دارد